Hello! Promujemy marki. 

Com&Media Sp. z o.o.
ul. Bagatela 11 lok. 18
Warszawa

search
Regulaminu Konkursu z okazji Dnia Matki

Regulaminu Konkursu z okazji Dnia Matki („Poznaj prawdziwy sekret piękna z mesoestetic”) z dnia 26 maja 2022 roku

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizator Konkursu – Mesoestetic Sociedad de Responsabilidad Limitada z siedzibą przy ulicy Sielecka 35, 00-738 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000891726, NIP:521927077 („Organizator”).
 2. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem Konkursu jest Com&Media sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 11/18, 00-585 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000411944 (dalej „Realizator”).
 3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”), dostępnym w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/mesoesteticpolska, a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020 r. poz. 2094) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem www.facebook.pl Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są
  informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 1740).
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.
 8. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Konkurs ogłaszany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu, w serwisie społecznościowym Instagram oraz Facebook. Konkurs przeprowadzony zostanie w serwisie społecznościowym Facebook.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili publikacji przez siebie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele oraz współpracownicy Organizatora ani Realizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§ 3
Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs zostanie ogłoszony w formie posta w serwisie społecznościowym Facebook na profilu marki Mesoestetic Polska pod adresem: https://www.facebook.com/mesoesteticpolska/ („Post Konkursowy”).
 2. Konkurs trwa od dnia 26 maja 2022 roku do godziny 23.59 dnia 31 maja 2022 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 3. W Czasie Trwania Konkursu Organizator może na www. profilu umieszczać posty przypominające o Konkursie i zachęcające do wzięcia w nim udziału.

§ 4
Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe pt. „Poznaj prawdziwy sekret piękna z mesoestetic” i wygrać zestaw kosmetyków.
  a. Podczas trwania konkursu, na Facebooku w komentarzu należy udzielić odpowiedzi na pytanie: Napisz jaką najlepszą radę usłyszałaś od swojej mamy!, oznaczyć w komentarzu co najmniej jeden aktywny profil w Serwisie Facebook bliskiej dla Uczestnika osoby oraz polubić post konkursowy. Zgłoszenie Konkursowe może mieć formę pisemną, zdjęcia, video. Ograniczenia, co do formy Zgłoszenia Konkursowego wynikają jedynie z regulaminu portalu Facebook w zakresie formy i treści dodawanych na portalu komentarzy.
 2. W Zgłoszeniu Konkursowym nie mogą zostać wymienione produkty marek konkurencyjnych wobec marki Mesoestetic, ani nazwy (w tym nazwy produktów), logotypy, znaki towarowe czy inne oznaczenia należące do innych przedsiębiorców.
 3. Termin publikacji Zgłoszenia Konkursowego ograniczony jest Czasem Trwania Konkursu.
 4. Zgłoszenie Konkursowe powinno być wynikiem osobistej twórczości i nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub prawo.
 5. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik:
  a. wyraża zgodę na udział w Konkursie;
  b. zgadza się na wykorzystanie treści Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora do celów marketingowych Organizatora na warunkach licencji wskazanych w § 4 ust. 10 Regulaminu;
  c. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
  d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. W przypadku dokonania kilku Zgłoszeń Konkursowych o tej samej treści przez dwóch lub więcej uczestników różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie Konkursowe, które zostało dokonane wcześniej, przy czym za moment dokonania zgłoszenia uważa się chwilę opublikowania zdjęcia na
  swoim profilu.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz w całym Konkursie (tzn. może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz). Drugie i każde następne Zgłoszenie Konkursowe dokonane przez danego Uczestnika wbrew zastrzeżeniu zawartemu w zdaniu poprzednim, nie będzie stanowiło Zgłoszenia Konkursowego w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Powyższe oznacza, że w takim przypadku jako Zgłoszenie Konkursowe będzie traktowane zgłoszenie dokonane przez ww. Uczestnika jako pierwsze (najwcześniejsze) w Czasie Trwania Konkursu.

§ 5
Własność intelektualna

 1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności – do nadesłanych Treści w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Uczestnik jest świadomy, iż zgodnie z polityką serwisu Facebook Organizator może wykorzystywać na swoim profilu Facebook opublikowane przez Uczestnika Treści.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zdjęcia, filmu wchodzącego w skład Zgłoszenia Konkursowego i nie są one obciążone
  prawami osób trzecich. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
  a. zdjęcie, filmu wchodzące w skład Zgłoszenia Konkursowego są wolne od wad fizycznych i prawnych;
  b. uzyskał odpowiednie zgody/licencje na wykorzystanie materiałów audio, video, logotypów oraz innych elementów Zgłoszenia Konkursowego, do których prawa posiadają osoby trzecie;
  c. ponosić będzie całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu naruszeń jakichkolwiek praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich powstałych w związku ze Zgłoszeniem Konkursowym lub mogących mieć związek z tytułu eksploatacji materiałów na potrzeby Konkursu. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi i/lub Realizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Organizatora i/lub Realizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
 4. Publikacja Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika licencji na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora i/lub Realizatora Treści składających się na Zgłoszenie Konkursowe przez okres 5 lat liczonych od dnia pierwszej publikacji, na polach eksploatacji obejmujących:
  a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, zamieszczanie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności w portalach społecznościowych marki Mesoestetic, Organizatora i Realizatora, a także modyfikowanie, przerabianie i obróbka Zgłoszenia Konkursowego (w tym Treści).
 5. Licencja udzielana jest przez Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje również prawo do udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 6. Publikacja Zgłoszenia Konkursowego jest również równoznaczna ze zgodą Uczestnika na wykorzystanie wizerunków oraz głosów osób utrwalonych w Zgłoszeniu Konkursowym, w zakresie wskazanym w ust. 10 powyżej. W przypadku, jeżeli w Zgłoszeniu Konkursowym wykorzystano wizerunek lub głos osoby innej niż Uczestnik, Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania stosownej zgody od tej osoby.

§ 6
Nagrody

 1. Nagrodami (dalej „Nagrody”) do wygrania w Konkursie jest: 3 zestawy kosmetyków marki Mesoestetic. 3 zestawy składające się z Mesoestetic aox ferulic (30ml), brightening foam (100ml) i antiaging flash ampoules (10×2 ml), każdy z zestawów o wartości 482 zł brutto. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną Nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 2. Do każdej Nagrody wskazanej w § 5 ust. 1 powyżej, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości Nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana zwycięzcom Konkursu (zwanym dalej „Laureatami”).
 3. Zwycięzcom Nagrody przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody. Nieprzyjęta nagroda przechodzi na kolejną osobę w rankingu, zaś zwycięzcom rezygnującym nie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie finansowe.

§ 7
Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jednoosobowa Komisja konkursowa, w skład której wejdą niezależni przedstawiciele Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).
 2. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze Laureatów, Komisja Konkursowa będzie się kierowała w szczególności kreatywnością i oryginalnością publikowanych przez uczestników Zgłoszeń Konkursowych.

§ 8
Wyłonienie Laureatów oraz wydanie Nagród

 1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze w sumie 3 Laureatów, którzy jej zdaniem w sposób najbardziej inspirujący, kreatywny i oryginalny odpowiedzieli na zadanie konkursowe. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane zostaje Laureatem Konkursu.
 2. W przeciągu 1 dnia roboczego od zakończenia Konkursu, Informacja o tym, że dany Uczestnik został Laureatem zostanie ogłoszona poprzez odpowiedź w formie komentarza pod Zgłoszeniem konkursowym wybranego Uczestnika.
 3. Laureaci, aby nabyć prawo do Nagrody oraz dla celów odprowadzenia podatku od nagród, zobowiązani są – w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Organizatora informacji o wygranej – przesłać Organizatorowi następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego oraz ewentualnie inne dane, które będą niezbędne w celu rozliczenia podatku dochodowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu. Podanie w/w informacji nastąpi za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego, przygotowanego przez Organizatora, poza serwisem Facebook.
 4. Zwycięzcy, aby nabyć prawo do Nagrody oraz dla celów odprowadzenia podatku od nagród, zobowiązani są w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Realizatora informacji o wygranej skontaktować się poprzez wiadomość prywatną z Organizatorem w celu wypełnienia formularza z danymi osobowymi, podając: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz ewentualnie inne dane, o które poprosi Realizator, a to celem ustalenia szczegółów przekazania Nagrody oraz celem odprowadzenia podatku od Nagród.
 5. Brak odpowiedzi zwrotnej od Laureata na wiadomość prywatną otrzymaną od Organizatora za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook w przeciągu 14 dni, jak również nie podanie przez Laureata danych wymaganych zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu, będzie skutkował utratą uprawnienia do Nagrody. W takim przypadku w terminie 3 dni roboczych wyłoniony zostanie inny Laureat – zgodnie z procesem opisanym w niniejszym paragrafie.
 6. Jeżeli będzie to możliwe zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, to przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu, Organizator skontaktuje się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną w portalu Facebook, w celu ustalenia szczegółów wysyłki Nagrody oraz w celu pozyskania danych, o których mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu. Organizator wskazuje, że regulamin serwisu Facebook uniemożliwia wysłanie wiadomości prywatnej przez Organizatora do Uczestnika później niż 7 dni roboczych od daty pozostawienia komentarza na profilu Organizatora (w tym pod Postem
  Konkursowym), chyba że uprzednio to Uczestnik napisze wiadomość prywatną do Organizatora.
 7. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu, Uczestnika, który:
  a. postępuje niezgodnie z Regulaminem,
  b. podejmował lub podejmuje próby wpływania w jakikolwiek inny sposób na wynik Konkursu,
  c. wykorzystuje do udziału w Konkursie inny niż własny profil w serwisie www.facebook.pl
  d. wykorzystuje do udziału w Konkursie utwory, do których nie posiada stosownych praw autorskich.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator, tj. Mesoestetic Sociedad de Responsabilidad Limitada z siedzibą w Warszawie.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz innych określonych w Regulaminie.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie uczestnika do Konkursu (akceptacja Regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie ani otrzymać Nagrody. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji, a w przypadku Laureatów także obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane Laureatów przetwarzane są przez czas trwania obowiązków podatkowych związanych z Konkursem na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 8. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich.
 9. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT, agencja reklamowa, firma kurierska dostarczająca Nagrody), księgowym, a także organom administracji oraz sądom – wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (w tym Realizatorowi ), przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych zawartej na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  10.W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@com-and-media.pl lub wysyłając korespondencję na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§ 10
Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
 2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi:
  a. na adres korespondencyjny Realizatora (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź,
  b. albo drogą elektroniczną na adres: biuro@com-and-media.pl
 3. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje uczestnika, który złożył reklamację, w formie takiej, w jakiej wpłynęła reklamacja.

§ 11
Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów.
 3. Tytuły poszczególnych części Regulaminu mają charakter informacyjny.