Hello! Promujemy marki. 

Com&Media Sp. z o.o.
ul. Bagatela 11 lok. 18
Warszawa

search
Regulaminu Konkursu SLOW AGING

Regulaminu Konkursu SLOW AGING z dnia 12 października 2022 roku

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Slow aging”, zwany dalej: „Konkursem”) organizowanym za pośrednictwem serwisu Facebook.

2. Organizator Konkursu – Mesoestetic, S.L. z siedzibą w Barcelonie, Carrer De la Tecnologia 25, 08840 Viladecans Barcelona, Hiszpania, wpisana do Registro Mercantil De Barcelona pod nr: B60466224 działająca w Polsce poprzez Mesoestetic, Sociedad De Responsabilidad Limitada (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą Warszawie, ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000891726, REGON: 388604214

3. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem Konkursu jest Com&Media sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 11/18, 00-585 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000411944 (dalej jako: „Realizator”).

4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem dostępnym w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/mesoesteticpolska, a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020 r. poz. 2094) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, organizowany ani powiązany z serwisem społecznościowym www.facebook.pl Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem.

7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.

9. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Konkurs ogłaszany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu, w serwisie społecznościowym Facebook na stronie dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/mesoesteticpolska (dalej jako: „Strona Konkursowa”). . Konkurs przeprowadzony zostanie w serwisie społecznościowym Facebook.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest skierowany do użytkowników serwisu Facebook.

2. Uczestnikami Konkursu (dalej jako: „Uczestnicy” lub „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby, które:
a) mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w chwili publikacji przez siebie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, c) są kosmetologami, którzy pracują na produktach mesoestetic w swoim gabinecie,
d) posiadają aktywne konto w Portalu Facebook prowadzone zgodnie z regulaminem Facebook,
e) wykonają zadanie konkursowe,
f) wyrażą zgody, o których mowa w treści Regulaminu, w szczególności dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
g) zapoznają się z treścią Regulaminu i akceptują jego postanowienia,
h) zapoznają się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
i) nie są pracownikami i przedstawicielami oraz współpracownikami Organizatora ani Realizatora, ich małżonkami, zstępnymi, wstępnymi oraz rodzeństwem, a także osobami spełniającymi powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

3.Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi lub Komisji Konkursowej.

4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 lit. a-i stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym również po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 3

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs zostanie ogłoszony w formie postu w serwisie społecznościowym Facebook na profilu marki Mesoestetic Polska pod adresem: https://www.facebook.com/mesoesteticpolska/ („Post Konkursowy”).

2. Konkurs zostaje przedłużony – trwa od momentu publikacji postu konkursowego na Stronie Konkursowej w dniu 12 października 2022 roku i potrwa do dnia 22 października 2022 roku do godziny 23.59 (dalej jako: „Czas Trwania Konkursu”).

3. W Czasie Trwania Konkursu Organizator może na www. profilu umieszczać posty przypominające o Konkursie i zachęcające do wzięcia w nim udziału.

§ 4

Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe, które powinno:

a. być czytelnym zdjęciem wykonanym przy pomocy aparatu fotograficznego, telefonu lub innego urządzenia, przedstawiającego efekt wybranego zabiegu mesoestetic – przed i po z ukrytym wizerunkiem Pacjenta i opisać procedurę zabiegową. W konkursie nie będą brane pod uwagę fotografie pobrane z tzw. banków zdjęć czy takie, które nie dotyczą tematu zadania konkursowego;

b. zdjęcie wraz z opisem procedury zabiegowej należy wysłać na wskazany adres email paulina.bonarek@com-and-media.pl;

c. zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę pisemną i zdjęcia;

d. konieczne jest również polubienie postu konkursowego przez Uczestnika.

2. Prace zostaną poddane ocenie jury składającego się z 3 przedstawicieli mesoestetic a wybrani Laureaci zostaną ogłoszeni do godz. 23:59 dnia 25 października 2022 roku.

3. W Zgłoszeniu Konkursowym nie mogą zostać wymienione produkty marek konkurencyjnych wobec marki Mesoestetic, ani nazwy (w tym nazwy produktów), logotypy, znaki towarowe czy inne oznaczenia należące do innych przedsiębiorców.

4. Termin publikacji Zgłoszenia Konkursowego ograniczony jest Czasem Trwania Konkursu.

5. Zgłoszenie Konkursowe powinno być wynikiem osobistej twórczości i nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub prawo.

6. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik:
a. wyraża zgodę na udział w Konkursie i publikacje jego prac w mediach społecznościowych marki;
b. zgadza się na wykorzystanie treści Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora do celów marketingowych Organizatora na warunkach licencji wskazanych w § 4 ust. 10 Regulaminu;
c. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie.

7. W przypadku dokonania kilku Zgłoszeń Konkursowych o tej samej treści przez dwóch lub więcej uczestników różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie Konkursowe, które zostało dokonane wcześniej, przy czym za moment dokonania zgłoszenia uważa się chwilę opublikowania zdjęcia na swoim profilu.

8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz w całym Konkursie (tzn. może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz). Drugie i każde następne Zgłoszenie Konkursowe dokonane przez danego Uczestnika wbrew zastrzeżeniu zawartemu w zdaniu poprzednim, nie będzie stanowiło Zgłoszenia Konkursowego w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Powyższe oznacza, że w takim przypadku jako Zgłoszenie Konkursowe będzie traktowane zgłoszenie dokonane przez ww. Uczestnika jako pierwsze (najwcześniejsze) w Czasie Trwania Konkursu.

9. Zgłoszone do Konkursu zadanie konkursowe nie może zawierać zwrotów, gestów itp. powszechnie uznanych za obelżywe, wulgarne czy obraźliwe lub w jakikolwiek inny sposób godzące w uczucia innych osób. Zadania konkursowe zawierające ww. niedozwolone elementy nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

§ 5

Własność intelektualna

1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności – do nadesłanych Treści w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego.

2. Uczestnik jest świadomy, iż zgodnie z polityką serwisu Facebook Organizator może wykorzystywać na swoim profilu Facebook opublikowane przez Uczestnika Treści.

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zdjęcia, filmu wchodzącego w skład Zgłoszenia Konkursowego i nie są one obciążone prawami osób trzecich. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. zdjęcie, filmu wchodzące w skład Zgłoszenia Konkursowego są wolne od wad fizycznych i prawnych;

b. uzyskał odpowiednie zgody/licencje na wykorzystanie materiałów audio, video, logotypów oraz innych elementów Zgłoszenia Konkursowego, do których prawa posiadają osoby trzecie;

c. ponosić będzie całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu naruszeń jakichkolwiek praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich powstałych w związku ze Zgłoszeniem Konkursowym lub mogących mieć związek z tytułu eksploatacji materiałów na potrzeby Konkursu. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi i/lub Realizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Organizatora i/lub Realizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

4. Publikacja Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora i/lub Realizatora Treści składających się na Zgłoszenie Konkursowe przez okres 5 lat liczonych od dnia pierwszej publikacji, na polach eksploatacji obejmujących:

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, zamieszczanie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności w portalach społecznościowych marki Mesoestetic, Organizatora i Realizatora, a także modyfikowanie, przerabianie i obróbka Zgłoszenia Konkursowego (w tym Treści).

5. Licencja udzielana jest przez Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje również prawo do udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.

6. Publikacja Zgłoszenia Konkursowego jest również równoznaczna ze zgodą Uczestnika na wykorzystanie wizerunków oraz głosów osób utrwalonych w Zgłoszeniu Konkursowym, w zakresie wskazanym w ust. 10 powyżej. W przypadku, jeżeli w Zgłoszeniu Konkursowym wykorzystano wizerunek lub głos osoby innej niż Uczestnik, Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania stosownej zgody od tej osoby.

§ 6

Nagrody

1. Nagrodami (dalej jako „Nagrody”) do wygrania w Konkursie jest: 3 zestawy produktów age element marki Mesoestetic. 3 zestawy składające się z:

  • age element brightening cream 50 ml
  • age element brightening eye contour 15 ml
  • age element firming cream 50 ml
  • age element firming concentrate 30 ml
  • age element anti-wrinkle cream 50 ml
  • age element anti-wrinkle night cream 50 ml

każdy z zestawów o wartości 1715zł brutto. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju.

Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzca nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

2. Do każdej Nagrody wskazanej w § 5 ust. 1 powyżej, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1692) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości Nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana zwycięzcom Konkursu (dalej jako: „Laureatami”).

3. Zwycięzcom Nagrody przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody. Nieprzyjęta nagroda przechodzi na kolejną osobę w rankingu, zaś zwycięzcom rezygnującym nie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie finansowe.

§ 7

Komisja Konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja konkursowa, w skład której wejdzie niezależny przedstawiciel Organizatora (dalej jako „Komisja Konkursowa”).

2. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze Laureatów, Komisja Konkursowa będzie się kierowała w szczególności kreatywnością i oryginalnością publikowanych przez uczestników Zgłoszeń Konkursowych.

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a. zapewnienie przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie w czasie trwania Konkursu;
b. potwierdzanie prawidłowości dokonanych zgłoszeń;
c. wręczenie Uczestnikom Nagród, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu.

§ 8

Wyłonienie Laureatów oraz wydanie Nagród

1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze w sumie 3 Laureatów Konkursu.

2. W przeciągu 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu, Informacja o tym, że dany Uczestnik został Laureatem zostanie ogłoszona poprzez odpowiedź w formie komentarza pod Zgłoszeniem konkursowym wybranego Uczestnika.

3. Laureaci, aby nabyć prawo do Nagrody oraz dla celów odprowadzenia podatku od nagród, zobowiązani są – w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Organizatora informacji o wygranej – przesłać Organizatorowi następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego oraz ewentualnie inne dane, które będą niezbędne w celu rozliczenia podatku dochodowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

Podanie w/w informacji nastąpi za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego, przygotowanego przez Organizatora, poza serwisem Facebook.

4. Zwycięzcy, aby nabyć prawo do Nagrody oraz dla celów odprowadzenia podatku od nagród, zobowiązani są w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Realizatora informacji o wygranej skontaktować się poprzez wiadomość prywatną z Organizatorem w celu wypełnienia formularza z danymi osobowymi, podając: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz ewentualnie inne dane, o które poprosi Realizator, a to celem ustalenia szczegółów przekazania Nagrody oraz celem odprowadzenia podatku od Nagród.

5. Brak odpowiedzi zwrotnej od Laureata na wiadomość prywatną otrzymaną od Organizatora za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook w przeciągu 14 dni, jak również nie podanie przez Laureata danych wymaganych zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu, będzie skutkował utratą uprawnienia do Nagrody. W takim przypadku w terminie 3 dni roboczych wyłoniony zostanie inny Laureat – zgodnie z procesem opisanym w niniejszym paragrafie.

6. Jeżeli będzie to możliwe zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, to przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu, Organizator skontaktuje się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną w portalu Facebook, w celu ustalenia szczegółów wysyłki Nagrody oraz w celu pozyskania danych, o których mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu. Organizator wskazuje, że regulamin serwisu Facebook uniemożliwia wysłanie wiadomości prywatnej przez Organizatora do Uczestnika później niż 7 dni roboczych od daty pozostawienia komentarza na profilu Organizatora (w tym pod Postem Konkursowym), chyba że uprzednio to Uczestnik napisze wiadomość prywatną do Organizatora.

7. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu, Uczestnika, który:

a. postępuje niezgodnie z Regulaminem lub niespełnienia wymogów określonych Regulaminem,

b. podejmował lub podejmuje próby wpływania w jakikolwiek inny sposób na wynik Konkursu (w tym, gdy Uczestnik korzysta z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu np. zakłada fikcyjne konta w serwisie Facebook, przejmuje cudze konta w serwisie Facebook),

c. wykorzystuje do udziału w Konkursie inny niż własny profil w serwisie www.facebook.pl

d. wykorzystuje do udziału w Konkursie utwory, do których nie posiada stosownych praw autorskich.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator, tj. Mesoestetic Sociedad de Responsabilidad Limitada z siedzibą w Warszawie.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz innych określonych w Regulaminie.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie uczestnika do Konkursu (akceptacja Regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie ani otrzymać Nagrody. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji, a w przypadku Laureatów także obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane Laureatów przetwarzane są przez czas trwania obowiązków podatkowych związanych z Konkursem na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.

8. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich.

9. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT, agencja reklamowa, firma kurierska dostarczająca Nagrody), księgowym, a także organom administracji oraz sądom – wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (w tym Realizatorowi ), przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych zawartej na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@com-and-media.pl lub wysyłając korespondencję na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§ 10

Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.

2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi:

a. na adres korespondencyjny Realizatora (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź,

b. albo drogą elektroniczną na adres: biuro@com-and-media.pl

3. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania reklamacji.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę użytkownika Portalu Facebook, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis.

5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje uczestnika, który złożył reklamację, w formie takiej, w jakiej wpłynęła reklamacja.

§ 11

Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, żetaka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów.

3. Tytuły poszczególnych części Regulaminu mają charakter informacyjny.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.