Hello! Promujemy marki. 

Com&Media Sp. z o.o.
ul. Bagatela 11 lok. 18
Warszawa

search
Ambasadorka MESOESTETIC 2023

I.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin Programu (dalej: „Regulamin”) pod nazwą ,,Ambasadorka MESOESTETIC 2023” (dalej: „Program”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestniczek.
 2. Organizatorem Programu jest – Mesoestetic Sociedad de Responsabilidad Limitada Oddział w Polsce z siedzibą przy ulicy Sielecka 35, 00-738 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000891726, NIP: 1080024315 („Organizator” lub „Administrator”).
 3. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem Programu jest Com&Media sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 11/18, 00-585 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000411944 (dalej „Realizator”).
 4. Realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem (dostępnym w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/mesoesteticpolska oraz w siedzibie Organizatora) a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II.

Uczestniczka Programu

 1. Uczestniczką Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a) jest kobietą w wieku 25-50 r.ż. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) posiada, w dniu dokonania zgłoszenia do Programu, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  c) zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia;
  (dalej: „Uczestnik”).
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestniczki z udziału w Programie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Programie zgłoszeń, które:
  a) nie zostaną złożone w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  b) zawierają nieprawdziwe dane;
  c) naruszają Regulamin lub regulamin platformy Instagram.
 4. Organizator ma prawo, w każdym momencie realizacji Programu, wykluczyć Uczestniczkę w stosunku, do której Organizator powziął informację, że działa ona sprzecznie z Regulaminem.
 5. Uczestniczka zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją do udziału w Programie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności Zadanie oraz opisy, zdjęcia lub filmy zamieszczone na Profilu, nie naruszą praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji niewyłącznej w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Programu zgodnie z Regulaminem.
 6. W Programie mogą brać udział osoby będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające Profil prowadzony zgodnie z regulaminem Serwisu Instagram. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

III.

Zgłoszenie do Programu

 1. Zgłoszenie do Programu obejmuje realizację przez Uczestniczkę na Profilu postu zadania dotyczącego (dalej „Zadanie”):
  a) przygotowania i publikacji na Profilu nagrania wideo, na którym widoczny jest dowolny produkt kosmetyczny marki MESOESTETIC i oznaczenie postu hasztagiem #mesobeautyteam

  lub
  b) przygotowania i publikacji na Profilu zdjęcia, na którym widoczny jest dowolny produkt kosmetyczny marki MESOESTETIC i oznaczenie postu hasztagiem #mesobeautyteam
  c) oznaczenie w Profilu Uczestniczki marki Organizatora tj. @mesoesteticpolska
 2. Warunkiem zgłoszenia do Programu jest:
  a) wykonanie przez Uczestniczkę Zadania w czasie trwania Programu;
  b) zaakceptowanie przez Uczestniczkę Regulaminu Programu;
  c) wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu;
 3. Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą do 11.05.2023 r. Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie będą podlegały ocenie Realizatora Programu.
 4. Zgłoszenie do Programu jest skuteczne pod warunkiem wykonania przez Uczestniczkę Zadania oraz spełnienia warunków udziału w Programie określonych w pkt. III ust. 2. Regulaminu.
 5. Uczestniczka zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w niniejszym Regulaminie, a wykonując Zadanie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności teksty, opisy, zdjęcia, filmy stanowią wyłączną własność Uczestniczki i zostały przez nią wykonane, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich).
 6. Poprzez zgłoszenie do Programu Uczestniczka oświadcza, że jest uprawniona do przeniesienia na Organizatora praw autorskich do opublikowanego w ramach Zadania w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Programu zgodnie z Regulaminem.
 7. W Programie nie będą brały udziału Zadania, które:
  a) naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), prawa autorskiego oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestniczki, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszają moralność, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, godność, prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z dyskryminacją, nagością, nałogami;
  b) zawierają dane osobowe;
  c) są sprzeczne z Regulaminem.
 8. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Programu sprawuje Realizator Programu.  
 9. Wybór zgłoszonych Uczestniczek do Programu nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
  a) inwencja twórcza autora w zakresie realizacji Zadania;
  b) oryginalność i kreatywność w zakresie realizacji Zadania.
 10. W wyniku zgłoszenia do Programu i wykonania Zadania Realizator wybierze 5 Uczestniczek, które zostaną wybrane do Programu.
 11. Organizator poinformuje wybrane do Programu Uczestniczki o wynikach wyboru wysyłając wiadomość elektroniczną poprzez Serwis Instagram. 
 12. Do udziału w Programie mogą zostać wybrane wyłącznie Uczestniczki spełniające wszystkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie.
 13. W przypadku, gdy którakolwiek z wybranych do Programu Uczestniczek zrezygnuje z udziału w Programie lub nie spełni wymogów niniejszego Regulaminu, Realizator będzie uprawniony do wybrania dodatkowych Uczestniczek spośród pozostałych Uczestniczek Programu.

IV.

Udział w Programie

 1. Uczestniczką wybranym zgodnie z punktem III niniejszego Regulaminu Organizator zaproponuje udział w Programie dotyczący pełnienia funkcji ambasadorek marki Organizatora na rok 2023 (dalej „Ambasadorka MESOESTETIC 2023”).
 2. Program realizowany będzie do 31.12.2023 roku z możliwością przedłużenia realizacji Programu z wybranymi Ambasadorkami MESOESTETIC 2023 o kolejne okresy w drodze oddzielnego porozumienia.
 3. W ramach pełnienia funkcji Ambasadorki MESOESTETIC 2023 Uczestniczki zobowiązane będą w okresie realizacji Programu do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i publikacji materiałów reklamowych Organizatora (zdjęcia i wideo).
 4. W okresie realizacji Programu Ambasadorki MESOESTETIC 2023 będą miały pierwszeństwo w testowaniu nowości kosmetycznych maki Organizatora pod warunkiem publikacji w terminie do 30 dni od dnia otrzymania produktów do testowania InstaStories/reels/postu w serwisie Instagram zawierającego nazwę testowanego produktu, zdjęcie produktu oraz oznaczenie #mesobeautyteam
 5. Ambasadorki MESOESTETIC 2023 otrzymają także od Organizatora Programu w okresie realizacji Programu 3 paczki zawierające wybrane przez Organizatora produkty kosmetyczne w celu samodzielnego przeprowadzenia testów tych produktów i publikacji w serwisie Instagram postu/reels i instastories dotyczących tych produktów z przekierowaniem na kanały SoMe Organizatora.
 6. Po zakończeniu okresu realizacji Programu Realizator Programu wybierze spośród Ambasadorek MESOESTETIC 2023 Uczestniczkę, która opublikowała w okresie realizacji Programu największą liczbę materiałów dotyczących marki Organizatora na serwisie Instagram, która otrzyma od organizatora paczkę VIP zawierającą   wybrane przez Organizatora produkty kosmetyczne marki Organizatora, gadżety oraz voucher na zabieg kosmetyczny.

V.

Prawa Autorskie i Wizerunek

 1. Poprzez potwierdzenie uczestnictwa w Programie wybrane Uczestniczki udzielają Organizatorowi  nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie przez Organizatora i/lub podmioty wskazane przez Organizatora w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z utworów opublikowanych w ramach realizacji Zadania oraz innych utworów tworzonych w ramach udziału w Programie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
  b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
  c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  d) wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity;
  e) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
  f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  g) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
  g) udzielania przez Organizatora dalszych licencji w zakresie nabytych praw do Utworów zrealizowanych w ramach Zadania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. Utworów na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.
 2. Uczestnik Programu wyraża zgodę, aby utwory objęte powyższą licencją były wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiot przez Organizatora wskazany i wymogów publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji w tym poddawane stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacjom, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych.
 3. Poprzez potwierdzenie uczestnictwa w Programie wybrane Uczestniczki udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestniczek na potrzeby realizacji Programu oraz działań marketingowych Organizatora.
 4. Produkty Organizatora otrzymywane przez Uczestniczki biorące udział w Programie stanowią jedyny ekwiwalent z tytułu udzielenia licencji i zgód, o których mowa w punkcie V Regulaminu na wszystkich polach eksploatacji (bez prawa do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu).
 5. Uczestniczka przystępująca do Programu, akceptuje, że licencje i zgody, o których mowa w punkcie V Regulaminu udzielone są Organizatorowi przez sam fakt przystąpienia do Programu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w formie pisemnej lub dokumentowej w tym zakresie.

VI.

Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników określone w ust. 2 poniżej konieczne do realizacji postanowień Regulaminu wyłącznie na podstawie przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub zgody wyrażonej przez Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym:
  a) Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Programu, w tym w szczególności w celu prawidłowego wykonania obowiązków Organizatora i Realizatora określonych w Regulaminie, przyjęcia i oceny zgłoszeń, wyboru Uczestniczek Programu, komunikacji z Uczestnikami, przekazania produktów Organizatora w ramach realizacji Programu oraz rozpatrzenia reklamacji oraz realizacji praw określonych w punkcie VII Regulaminu;
 2. Organizator przetwarza odpowiednio następujące dane osobowe Uczestnika:
  a) w odniesieniu do wszystkich Uczestników – nazwa Profilu Uczestnika oraz wizerunek Uczestnika;
  b) w odniesieniu do Uczestników wybranych do udziału w Programie:
  – imię i nazwisko,
  – adres email,
  – adres zamieszkania,
  – numer telefonu,
  – data urodzenia,
  c) w odniesieniu do Uczestnika składającego reklamację – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 3. Zgłoszenie do Programu i udział Uczestniczki w Programie jest równoznaczny z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia i uczestniczenia w Programie.
 4. Organizator jako administrator danych osobowych w imieniu własnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje Uczestniczkę, że:
  a) Organizator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez email: biuro@com-and-media.pl
  b) jego dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb prawidłowej realizacji Programu oraz wzięcia udziału przez Uczestniczkę w Programie, a także wykonywania przez Organizatora uprawnień, o których mowa w punkcie VII Regulaminu.
  c) Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgłoszenie Uczestnika, którego do Programu stanowiące wyrażenie zgody na przetwarzanie danych;
  d) dane osobowe Uczestniczek wybranych do realizacji Programu Organizator przetwarza dla celów realizacji Programu w tym wysłania produktów Organizatora do testów oraz do rozpatrywania reklamacji Uczestników.
  e) odmowa podania danych osobowych przez takiego Uczestniczkę może uniemożliwić udział Uczestniczki w Programie;
  f) dane osobowe Uczestniczki po ich wykorzystaniu dla realizacji Programu zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że do ich przechowania Organizator będzie zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  g) dane osobowe Uczestniczek wybranych do udziału w Programie będą przetwarzane i przechowywane przez Organizatora w okresie obowiązywania zgody i licencji, o których mowa w punkcie V Regulaminu.
  h) Uczestniczka posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  i) Uczestniczka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. W celu skorzystania przez Uczestniczkę z przysługujących jej praw dotyczących ochrony jego danych osobowych, Uczestniczka przesyła stosowny wniosek z żądaniem na adres Organizatora określony w ust. 2. powyżej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestniczka spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestniczki złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danej Uczestniczki z Programu z jednoczesnym wygaśnięciem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
 7. Organizator jako administrator danych osobowych mogą powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestniczek w celach i w zakresie związanym z realizacją Programu.
 8. Każda z Uczestniczek może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora jej danych osobowych w celach, o których mowa w niniejszym punkcie VI. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie realizacji Programu, Organizator, po uwzględnieniu takiego żądania, wykluczy Uczestniczkę z udziału w Programie.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie choćby częściowo nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Programie.

VII.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane w okresie trwania Programu oraz przez 30 dni od daty jego zakończenia:
  a) w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie I Regulaminu z dopiskiem „Program Ambasadorka MESOESTETIC 2023 – reklamacja ”;

  lub

  b) w formie mailowej na adres biuro@com-and-media.pl z podanym tytułem wiadomości „Program Ambasadorka MESOESTETIC 2023 – reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania składającej ją Uczestniczki, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestniczki.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Uczestniczkę w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji odpowiednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany przez Uczestniczkę. Organizator informuje też Uczestniczkę składającą reklamację o możliwościach pozasądowego dochodzenia swoich roszczeń, takich jak mediacja czy polubowne sądy konsumenckie.

VIII.

Zmiana Regulaminu

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków realizacji Programu, pod warunkiem, że zmiany te zostaną ogłoszone przed zgłoszeniem się Uczestniczki, który wykonała i opublikował Zadanie, o którym mowa w punkcie III Regulaminu.

IX

Postanowienia Końcowe

 1. Organizator oświadcza, że właściciel serwisu Instagram nie jest organizatorem ani współorganizatorem Programu. Program nie jest również w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za realizację Programu.
 2. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestniczki w ramach Programu jest wyłącznie Organizator, nie serwis Instagram. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji Programu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.
 5. Organizator uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych w związku z naruszeniem obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Uczestników.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony brak doręczenia lub nieterminowe doręczenie przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej), listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestniczki, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu Instagram, za pośrednictwem którego publikowane będą zgłoszenia do Programu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne zależne od Uczestniczek lub podmiotów świadczących na rzecz Uczestniczek usługę dostępu do Internetu, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Programie.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.04.2023 r. i obowiązuje przez okres realizacji Programu.
 8. Regulamin przez cały okres realizacji Programu dostępny jest na stronie www.com-and-media.pl, oraz w siedzibie Organizatora.
 9. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady realizacji Programu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 10. Zgłoszenie i udział w Programie jest dobrowolny. Uczestniczka poprzez zgłoszenie do Programu akceptuje wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.
 11. Program nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.